Provozovatel internetového obchodu www.arganovyolej.com Firma BAFEX s.r.o.

Kontaktní informace

Obchodní podmínky platné pro internetový obchod www.arganovyolej.com jsou závazné při prodeji potravin, pleťového oleje a jiného zboží kupujícímu – zákazníkovi a pro prodávajícího – dodavatele. Při odeslání objednávky tak vzniknou smluvní strany, kdy se dodavatel zavazuje zboží objednané kupujícímu doručit a kupující se zavazuje objednávku dodavateli zaplatit v plné výši. Zboží je expedováno prostřednictvím České pošty.

Ceník zásilek

 1. Platba převodem z účtu – Obchodní balík – Česká pošta: 80 Kč (objednávka je realizována až po připsání částky na náš bankovní účet)
 2. Zaslání zásilky na dobírku – Obchodní balík – Česká pošta: 110 Kč (zákazník platí až při převzetí zásilky)
 3. Platba při osobním odběru: zdarma

Zásilky jsou zasílané v rámci České republiky. Do zahraničí zasíláme zásilky pouze po dohodě.

Dodací podmínky

 • Česká pošta garantuje dodání zásilky následující den po přijetí. Pokud nebudete zastiženi doma, bude zásilka uložena na příslušné poště. Úložní doba je 7 dní, poté je nám zásilka vrácena zpět.
 • Objednávky se zpracovávají každý pracovní den do 12:00, zboží skladem je doručeno Českou poštou následující pracovní den po celé České republice.
 • O odeslání objednávky budete informování textovou zprávou nebo emailem. Po odeslání zásilky Vám bude zaslán informační email s údaji o obchodním balíku.
 • Při rozsáhlejších objednávkách prosíme vyplňte telefonní kontakt, usnadní to případné řešení problémů při momentální nedostupnosti některé z položek.
 • Standardní doba dodání zboží je 2-7 dní.
 • V případě delší dodací doby Vás budeme obratem informovat.

Možnosti platby

V současné době umožňujeme tyto způsoby plateb:

 1. platba převodním příkazem
 2. platba dobírkou při předání zboží přepravcem
 3. platba v hotovosti při osobním odběru

Prodávané zboží

Zboží je zabaleno v bezpečnostní krabici, aby bylo dokonale chráněno před poškozením během přepravy. Pokud se jedná o velmi malou objednávku (př.1 ks pleťového oleje) je zboží zasíláno v obálce z bublinkové fólie, kde je taktéž chráněno proti poškození při přepravě.

Součástí každé zásilky je řádný daňový doklad.

 • Neneseme odpovědnost za nesprávné použití pleťových výrobků nebo potravin.
 • Nesprávné použití je takové, které je v rozporu s informacemi uvedenými na výrobku a doporučením výrobce.

Reklamační řád

 • V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je nutno nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu).
 • Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.
 • Zákazník je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod na contact@arganovyolej.com.
 • Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.
 • V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné kamenné prodejně v souladu s platným Občanským zákoníkem.

Ochrana osobních údajů

GDPR – Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Informační doložka“)

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“) poskytnutá správcem.

 

Správce:

BAFEX s.r.o., IČO: 26772094, se sídlem, Paláskova 1108/3150 00 Praha 8

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92668, (dále jen „Správce”)

V souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Vámi jako zákazníkem, jste-li fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“), a Správcem jako druhou smluvní stranou, Vás Správce informuje ve smyslu čl. 13 GDPR o zpracování osobních údajů, ke kterému dojde v souvislosti s uzavřením Smlouvy:

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem osobních údajů je obchodní společnost BAFEX, s.r.o., IČO: 26772094, se sídlem Paláskova 1108/3150 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92668.

1.2. Kontaktní údaje Správce jsou následující:

adresa pro doručování: Paláskova 1108/3150 00 Praha 8,

adresa elektronické pošty contact@arganovyolej.com,

telefon 725 472 472

(dále jen „Kontaktní údaje Správce“).

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Správce zpracovává následující osobní údaje získané od Subjektu údajů na základě Smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu www.arganovyolej.com:

– jméno a příjmení;

– údaje spojené s dopravou (dodací adresa);

– fakturační údaje (IČO, DIČ, sídlo, údaj o plátci DPH);

– kontaktní údaje (emailová adresa, telefon);

– údaje spojené s platbou (bankovní spojení);

– další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou sděleny Subjektem údajů v objednávce či při uzavření Smlouvy, aniž by byly vyžadovány Správcem (společně dále jen „Osobní údaje“).

2.2. Osobní údaje Subjektu údajů zpracovává Správce pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR:

2.2.1. plnění Smlouvy, která byla mezi Subjektem údajů a Správcem uzavřena;

2.2.2. je to nezbytné pro plnění právní povinnosti správce (zejména povinností souvisejících s ohlašovací povinností vůči orgánům veřejné správy, vyplývajících z předpisů daňových a jiných právních předpisů);

2.2.3. dále bude emailová adresa Subjektu údajů použita dle § 7 odst. 3 č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s oprávněným zájmem správce pro zasílání obchodních sdělení Správce e-mailem. Toto zasílání obchodních sdělení Správce může Subjekt údajů kdykoliv zrušit. Pro tento účel bude Správce údajů archivovat emailovou adresu Subjektu údajů do doby zrušení zasílání obchodních sdělení ze strany Subjektu údajů; to se však nedotýká jiných účelů zpracování emailové adresy Subjektu údajů.

2.3. V případě, že bude Správce užívat Osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této Informační doložce, neprodleně poskytne Subjektu údajů informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této Informační doložce.

2.4. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:

3.1.1. externímu poskytovateli účetních a daňově-poradenských služeb pro zpracování účetnictví a daňové agendy Správce, externímu poskytovateli právních služeb;

3.1.2. externímu poskytovateli platebních služeb na e-shopu Správce;

3.1.3. externímu poskytovateli přepravních služeb;

3.1.4. orgánům veřejné správy;

3.1.5. mohou být nahodile zpřístupněny osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či osobám, které jsou obchodními partnery Správce, je-li to potřeba ke splnění uvedených účelů.

3.2. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a dobu následujících pěti (5) let od splnění Smlouvy (odpovídající případné záruce, je-li poskytnuta, a dále promlčecí lhůtě nároků obou stran Smlouvy), nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních a jiných zákonných povinností Správce podle platných právních předpisů, trvají-li déle než stanovená doba.

4.2. Zasílání obchodních sdělení Správce na emailovou adresu Subjektu údajů může Subjekt údajů kdykoliv zrušit.Pro tento účel bude Správce údajů archivovat emailovou adresu Subjektu údajů do doby zrušení zasílání obchodních sdělení ze strany Subjektu údajů; to se však nedotýká jiných účelů zpracování emailové adresy Subjektu údajů.

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

5.1. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva:

5.1.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP ke svým Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má také právo získat kopii svých Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

5.1.2. PRÁVO NA OPRAVU svých Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;

5.1.3. PRÁVO NA VÝMAZ svých Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Osobní údaje pokud:

– již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

– Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování,

– Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

– zpracování je protiprávní nebo to ukládá zákonná povinnost;

5.1.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování svých Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud:

– Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů,

– zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce Subjekt údajů jejich zpracování pouze omezit,

– Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů ano, nebo

– Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování dle čl. 5.1.6. této informační doložky, tak Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem Subjektu údajů, případně tím, že tyto Osobní údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

5.1.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále má právo, je-li to technicky proveditelné, aby Správce tyto údaje předal jinému správci;

5.1.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami.

5.2. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem či elektronickou formou na Kontaktních údajích Správce.

5.3. Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz)